Medicinsk kvalitet

Urval av kvalificerade radiologer

Telekonsults radiologer rekryteras och väljs ut på grundval av utbildning, erfarenhet och specialområden. CV och två referenser kontrolleras, liksom deras registrering, certifiering och bakgrund.

Utbildning och introduktion

Innan de nya läkarna börjar arbeta deltar de i ett introduktionsprogram där Teleconsults arbetsmetoder, protokoll och olika IT-systemen förklaras. Dessutom förklaras övervakningssystemet för medicinska och icke-medicinska prestationer för den nya radiologen. En månad efter arbetsstart planeras ett uppföljningsmöte under vilket radiologen kan ge feedback om de första arbetsupplevelserna och ställa eventuella frågor om de nya arbetsmetoderna och systemet för kvalitetsprestationer.

Kvalitetsgranskning av introduktionen

Efter att de nya radiologerna har anslutit sig till teamet övervakas granskningskvaliteten genom en dubbelgranskning av slumpvis utvalda undersökningar under de första sex månaderna. Detta utöver våra vanliga medicinska revisioner och resultatgranskningar enligt nedan.

Medical audits and performance reviews

Med utgångspunkt i vårt kvalitetssäkringsprogram övervakas granskningskvaliteten kontinuerligt genom interna revisioner. Om det finns en avvikelse görs ett tillägg och om det är kliniskt relevant informeras sjukhuset omedelbart. Därefter återkopplas lärdomar till den enskilda radiologen och gruppen. Med jämna mellanrum reflekterar våra medicinskt ansvariga och vår kvalitetsgrupp över de övergripande resultaten och definierar förändringar, förbättringar eller förebyggande åtgärder. Resultaten meddelas tillbaka till de remitterande sjukhusen varje kvartal. Eventuella avvikelser som flaggas av remitterande kliniker analyseras och används på samma sätt för att förbättra kvaliteten på våra resultat.

Lärande

Om det finns ett mönster i avvikelser eller en medicinsk händelse (t.ex. ett fel) som kan vara lärorik för andra läkare, kommer detta att tas upp av de medicinskt ansvariga och återkopplas till radiologerna genom regelbundna lärandesessioner. Om det är mer brådskande skickas ett e-postmeddelande till alla läkare för att informera dem om vad som hänt och vad de kan lära sig av det.

Relationer

Vi strävar efter att skapa förtroendefulla och trevliga arbetsrelationer, eftersom vi tror att radiologer som känner sig väl behandlade och uppskattade levererar bättre kvalitet. Genom att hålla kontakten genom regelbundna enskilda möten under året skapas tillfällen för radiologerna att visa att de är nöjda med sitt arbete i allmänhet, IT-systemen, schemaläggningen samt den operativa och tekniska supporten. Förslag, idéer och annan återkoppling som vi får under dessa möten är ovärderliga för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra oss och göra Teleconsult till den bästa partnern att arbeta med.

Kompetens och kvalitet är av yttersta vikt. En korrekt, nyanserad och tydlig röntgenrapport är i slutändan avgörande för patienten. I min roll som medicinsk chef är mitt mål en arbetsmiljö där kompetenta radiologer hjälper varandra och delar kunskap för att bidra till bästa möjliga sjukvård.

Dr. Karl Johan Isacsson - Medical Director

Teleconsult definierade ambitiösa Key Performance Indicators för medicinsk kvalitet, leveranstider, planering, informationssäkerhet och support. Dessa KPI:er granskas varje vecka och varje månad och meddelas kunden.

Natascha Smits - Quality & Compliance Manager

För mig som klinisk chef är det mest avgörande i vår verksamhet, att tillhandahålla och säkerställa service av högsta kvalitet till våra kunder och patienter. Viktigt är att även ha en kultur som är hälsosam samt en positiv miljö bland kollegor.

Dr. Aleksandrs Ribakovs - Clinical Lead UK

Operativ kvalitet

Granskning i tid

Våra kundsjukhus och deras patienter är beroende av att våra utlåtanden levereras i tid. Därför finns det inte utrymme för sena svar på grund av bristande kapacitet eller tekniska problem. För att säkerställa granskning i tid är kommunikation och matchning mellan behov och kompetens, övervakning av IT-system och tillgång till vår supportpersonal de mest vitala aktiviteterna i vår organisation.

Utmärkt stöd

Vår servicedesk är en snabb ingång för alla frågor och kommentarer. Service Desk-teamet leder dig snabbt vidare till rätt verksamhets- eller IT-expert för att besvara din medicinska eller tekniska fråga.

Informationssäkerhet och dataskydd

Vårt ledningssystem för informationssäkerhet är integrerat i alla våra processer och följer ISO 27001. Det syftar till att garantera noll patientsäkerhetsincidenter relaterade till informationstillgänglighet samt full integritet och konfidentialitet. Reservinternetanslutningar, strömförsörjning och enheter ordnas för alla kritiska processer. Alla relevanta säkerhetselement, som kryptering, åtkomstkontroll och IT-hantering, granskas av externa parter. Dataintegritet kontrolleras på liknande sätt i enlighet med alla relevanta lokala bestämmelser om dataintegritet och patientuppgifter.