Teleconsults policy om skydd av personuppgifter

Denna information har tagits fram för att hjälpa dig att förstå allt det du behöver veta om hur Teleconsult samlar in, använder och delar med sig av personuppgifter, samt vilka lagliga rättigheter du har, och hur du utövar dem.

Vi hoppas att du vill ta dig tid att läsa detta dokument. Vi har försökt formulera det så enkelt som möjligt, och vi kommer att göra vårt bästa för att hålla dig informerad om eventuella förändringar gällande vår behandling av dina uppgifter i framtiden. 

Ansvaret för att skydda dina uppgifter är något som Teleconsult tar på största allvar och vi rekommenderar att du sätter dig in i våra rutiner. Om det är någonting du inte förstår, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Vem är den personuppgiftsansvarige?

 

Vi är DDA Teleconsult Holding B.V.

Säte: De Kooi 3, 1394 NE Nederhorst den Berg, Nederländerna

Organisationsnummer: 76585387

Detta meddelande har antagits av samtliga företag i gruppen:

Teleconsult HQ S.L. 

Carrer de Fluvià 97, 08019 Barcelona, Spanien

Teleconsult Norden A.B.

Sten Sturegatan 2 A 1tr, SE-411 39 Göteborg, Sverige

Teleconsult Asia Pacific S.L.

Carrer de Fluvià 97, 08019 Barcelona, Spanien

Teleconsult Danmark 

Kildebakken 2, 8680 Ry Danmark

Teleconsult Group B.V.
De Kooi 3, 1394 NE Nederhorst den Berg

Teleconsult Europe B.V. 

Parkstraat 83, 2514 JG ‘s-Gravenhage, Nederländerna  

TXM Teleconsult Ltd. 

2 Grange Court, Harnett Drive, Wolverton Mill, MK12 5 NE, UK

I detta dokument syftar “vi”, “oss” och “vår(t)” på Teleconsult.

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar Teleconsult?

Teleconsult behandlar personuppgifter för skilda syften. Nedan listar vi de olika typer av personuppgifter som vi kan komma att samla in, antingen direkt från dig eller från andra källor, för att uppnå våra syften. 

Personuppgifter som vi kan samla in är bland annat:

Webbplatsens besökare Cookies som du har godkänt, se Cookie policy
Sökande Namn, adress, födelsedatum, telefon, e-postadress, arbetslivserfarenhet, utbildningshistorik
Klienter Namn, titel, e-postadress, telefon
Hälso- och sjukvårdspersonal med underleverantörskontrakt Namn, adress, födelsedatum, telefon, e-postadress, arbetslivserfarenhet, utbildningshistorik, registerinformation
Prenumeranter på nyhetsbrev Namn, titel, e-postadress
Försäljare och leverantörer Namn, e-postadress, telefon
Patienter Namn, födelsedatum, sjukdomshistoria, sjukhus-ID

 

Vilka skäl har Teleconsult för att samla in personuppgifter?

Lagstadgade skyldigheter

Teleconsult använder personuppgifter i första hand för att uppfylla de eventuella kontraktsmässiga förpliktelser som finns mellan oss och dig. I det fall vi begär in personuppgifter för att dessa ska ingå i ett sådant kontrakt, eller för att uppfylla villkoren i ett sådant kontrakt, kommer du att bli ombedd att ge oss relevanta personuppgifter; i annat fall kan vi inte levererans genomföras.  I sådana fall är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter att detta är nödvändigt för uppfyllandet av kontraktet.  

Vi är enligt lag skyldiga att behandla personuppgifter för ändamål som rör våra rättsliga förpliktelser, till exempel

 • för att fullgöra våra finansiella åtaganden, eller skyldigheter gentemot relevanta finansiella myndigheter,
 • för att efterleva lagens krav och våra egna åtaganden
 • för att kunna bedriva den affärsverksamhet som krävs och med hänsyn till due diligence
 • för att kunna samarbeta med relevanta myndigheter med avseende på rapportering om brottslig aktivitet eller för att kunna upptäcka och förhindra bedrägerier
 • för att kunna undersöka eventuella försäkringskrav, påståenden av varje slag om trakasserier eller diskriminering eller andra påståenden gentemot vilka organisationen kan behöva försvara sig 

Legitima intressen

Teleconsult kan behandla personuppgifter för något av följande ändamål, vilka anses vara inom ramen för våra legitima affärsintressen:

 • Att skicka meddelanden om eventuella ändringar av de varor och/eller tjänster som tillhandahålls som kan påverka människor
 • För att förstå kundbasens omfattning samt för statistisk analys och marknadsundersökning
 • För att uppmärksamma när personer återigen kontaktar vår organisation

Speciella personuppgiftskategorier

Teleconsult behandlar följande typer av särskilda kategorier av personuppgifter:

 • Uppgifter om hälsoinformation

Vid behandling av speciella personuppgiftskategorier ska något av följande utgöra den rättsliga grunden:

 • Behandlingen är nödvändig inom ramen för förebyggande medicin eller yrkesmedicin, för bedömning av en anställds arbetskapacitet, medicinsk diagnos, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller social omsorg eller hantering av hälso- och sjukvårdssystem samt social omsorg i enlighet med avtal med vårdpersonal

Varifrån får Teleconsult personuppgifter?

Vi kommer att samla in personuppgifter direkt från dig på olika sätt, bland annat genom att: 

 • Du fyller i ett online-formulär
 • Du ger informationen direkt till en representant för Teleconsult

Vi kan även samla in personuppgifter med en av följande metoder:

 • Från den tredjepartsleverantör av sjukvård som beställt dina röntgenundersökningar
 • Organisationer som tillhandahåller personuppgifter för speciella ändamål

Med vem kommer Teleconsult att dela dina personuppgifter?

I syfte att uppnå de ovannämnda mål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, kan vi behöva dela dina personuppgifter med vissa tredje parter. Vi ska göra allt som rimligen står i vår makt för att se till att varje tredje part som vi delar dina personuppgifter med också efterlever dataskyddslagen.

Tredje part som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är bland annat:

 • Företag i  koncern Teleconsult
 • Organisationer inom vilka det är nödvändigt att inrätta olika resurser, t.ex. logistiktjänster, juridiska tjänster eller teknisk support.

Den speciella typ av tredje part som Teleconsult kan dela dina personuppgifter med omfattar bland annat:

 • Vår egen pool av specialister; Skriver röntgenrapporter och genomför kvalitetskontroller av röntgenrapporterna
 • IT-organisationer; IT-system & systemsupport
 • Bildarkivering och kommunikationssystem; Delning av röntgenbild och rapporter

Var kommer Teleconsult att lagra dina personuppgifter?

Våra egna servrar finns i Storbritannien och i Sverige. Servern för vår medicinska bildarkivering samt kommunikationssystemet finns i Sverige.
Som en del av våra normala affärsrutiner kan vi överföra dina personuppgifter till organisationer med bas i länder för vilka det inte finns ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Storbritanniens eller EU:s dataskyddsförordning.
I de fall data överförs till sådana länder, kommer vi att besluta om särskilda skyddsåtgärder och undantag.

Hur länge kommer Teleconsult att lagra dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ändamålet kräver det, i enlighet med detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Följande kriterier är avgörande för hur länge vi lagrar dina personuppgifter:

 • Till dess att vi inte längre är skyldiga att göra det för att efterleva lagens krav eller för att uppfylla finansiella förpliktelser
 • Till dess att den lagstiftning vi omfattas av inte längre kräver det
 • Till dess att alla syften för vilka uppgifterna ursprungligen insamlades har blivit irrelevanta eller föråldrade
 • Till dess att en begäran kommer om att vi inte längre ska behandla uppgifterna i fråga och att de ska raderas; i vissa fall, om det fortfarande finns relevant eller rättslig grund för att behålla dessa uppgifter, kan vi välja att begränsa den behandling som utförs så att det bara handlar om absolut nödvändig behandling, snarare än att vi raderar uppgifterna

Dina rättigheter, vårt ansvar

I och med att du lämnar över dina personuppgifter till oss har du ett antal rättigheter, vissa av dem nämnda ovan. Vi vill att du ska veta att Teleconsult tar dina rättigheter på allvar och att vi alltid agerar med hänsyn tagen till det ansvar vi har för dina lagliga rättigheter.

Rätten till åtkomst

Du har rätt att få information  om dina personuppgifter behandlas eller ej, och att få relevant information om vilken behandling det handlar om och vilka av dina personuppgifter som behandlas. 

Om du vill komma åt de personuppgifter vi har om dig, ber vi dig kontakta oss via de kanaler som anges nedan.

Rätten till korrigering

Det här är rätt enkelt; om du ser att de uppgifter vi har om dig inte stämmer eller är ofullständiga, kan du begära att vi åtgärdar detta. Vi gör allt vad vi kan för att svara på en sådan begäran omedelbart.

Rätten till radering

Denna rättighet, även känd som “rätten att bli glömd”, ger dig rätt att begära att dina personuppgifter raderas. 

Det här är inte en absolut rättighet; om du begär att vi raderar dina personuppgifter, raderar vi så mycket som vi kan, men vi kan vara tvungna att behålla viss information. 

När vi har tagit emot en begäran om att ta bort personuppgifter och vi är tvungna att behålla vissa delar av informationen, ska vi se till att återstående uppgifter endast används i de fall och vid de tidpunkter då det är absolut nödvändigt.

Rätten till invändning

Rätten att invända är en grundläggande frihet i alla demokratier. Om du vill invända mot det sätt på vilket vi använder eller har använt dina personuppgifter, är du fri att göra det.

Rätten att klaga

Vi försöker alltid upprätthålla högsta möjliga standard och vi arbetar för att våra kunder ska känna förtroende för oss som organisation. För att uppnå detta vill vi att eventuella klagomål riktas till oss först, så att vi grundligt kan undersöka vad det handlar om. Om du vill vända dig till en tillsynsmyndighet med klagomål mot Teleconsult kan du göra det genom att kontakta din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.

Teleconsults kontaktinformation

DDA Teleconsult Holding B.V.
De Kooi 3
1394 NE Nederhorst den Berg
Nederländerna
gdpr@teleconsult.net
Allmän kontakt +31 85 06 077 05
Svensk kontakt +46 8 123 501 50

gdpr@teleconsult.net

General Contact +31 85 06 077 05
Swedish Contact +46 8 123 501 50

Vem är Teleconsults dataskyddsombud?

Vem är Teleconsults dataskyddsombud?
Ametros Group Ltd
Lakeside Offices, Thorn Business Park
Rotherwas Industrial Estate
Hereford, Herefordshire
England HR2 6JT
+44 330 223 2246

dpo@ametrosgroup.com

dpo@ametrosgroup.com